Inschrijven

1 – Inschrijving op de wachtlijst

Als er geen vrije plaats is in ons kinderdagverblijf, wordt je opvangvraag op een wachtlijst genoteerd. Op die wachtlijst noteren een heleboel gegevens, waaronder o.a. ook vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum, en eventuele voorrangsregels die van toepassing zijn.

Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend. Omwille van organisatorische redenen krijgen kinderen onder de 6 maanden voorrang. Kindjes boven de 6 maanden worden enkel opgenomen als er nog open plaatsen zijn.

De voorrangsregels van Kind en Gezin genieten absolute prioriteit voor een minimum van 20% van onze opvangcapaciteit:

 • Kinderen van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
 • Kinderen van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse Regering en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
 • Kinderen van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli berekend wordt door de Vlaamse Regering, en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie;
 • Kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin.

Daarnaast geven wij ook voorrang aan:

 • Kinderen van wie reeds een broertje of zusje in het kinderdagverblijf opgevangen wordt
 • Kinderen van wie een broertje of zusje school loopt in VBS H. Familie (Oudenburg en Ettelgem)
 • Kinderen van personeelsleden uit Vrije Basisschool Heilige Familie of het kinderdagverblijf zelf

2 – Opnametoezegging

De beslissing tot opname wordt uiterlijk 1 maand voor de gewenste startdatum definitief toegezegd door de verantwoordelijke. Dit gebeurt via een schrijven. De ouders worden vriendelijk verzocht nog eens te bevestigen als zij nog opvang wensen. Indien er voor de vervaldatum (die op de brief vermeldt staat) geen antwoord is ontvangen, gaat de plaats naar de volgende persoon op de wachtlijst.

3 – Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt in de loop van de maand voor de uiteindelijke eerste opvangdag, na ontvangst van de bevestiging van de ouders.

De inschrijving is definitief na:

 • ondertekening van het opvangplan door beide partijen
 • ondertekening van het huishoudelijk reglement
 • opgeven kindcode (is noodzakelijk voor aanvang opvang)
 • invullen van de inlichtingenfiche
 • betaling van 50 euro waarborg

Prijs

Elke maand krijg je een factuur met de berekende aanwezigheden van jouw kindje, alsook de afvalverwerking. De facturatie gebeurt ‘voor de effectieve opvangmaand’ (vb. de factuur voor april ontvang je reeds in maart). Graag binnen 14 dagen betalen.

Inbegrepen in dagprijs

 • Verzorgingsproducten (wasgel, shampoo …)
 • Maaltijden: soep, middagmaal, vieruurtje of fruitpap
 • Drank

Niet inbegrepen in dagprijs

 • Afvalverwerking: een kindje die vier of vijf dagen komt: €5/maand, een kindje die minder komt: €3/maand
 • Gebruik onze luiers: €0.50/pamper
 • Te laat afgehaald: €5 per begonnen kwartier na 18u
 • Bij meer ongewettigde afwezigheden dan het aantal respijtdagen: €25/dag

Fiscaal attest

We werken met een inkomensgerelateerd systeem. Aan de hand van het inkomen wordt dan de dagprijs bepaald. Ouders vragen zelf de kindcode aan bij Kind & Gezin.

Verzekering

Kinderdagverblijf Oogappeltjes is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij I.C., Guimardstraat 1 – 1040 Brussel in polis nr. 720131498. Indien u verdere vragen heeft hieromtrent, mag u steeds één van de verantwoordelijken aanspreken.

Download